شماره جاری: دوره 1، شماره 1، مهر 1398 

بررسی تحلیلی نقش آموزش و پرورش در تحکیم صلح پایدار

صفحه 7-29

امیرحسین اسحاقیان؛ محمد قاسمی سیانی؛ ناصر جان نثاری


آزادی بیان و نقش آن در گسترش صلح

صفحه 48-67

کوثر تبیانیان؛ حیدر آسیابی بخش کندی


شناسنامه نشریه

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه بین المللی اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی

ابر واژگان