بررسی تحلیلی نقش آموزش و پرورش در تحکیم صلح پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

از دیرباز تاکنون جنگ و نزاع، تأثیرگذارترین عنصر هویتی و فرهنگی بوده است که بی تردید یکی از مهم ترین چالش ها برای زندگی معاصر جوامع به شمار می­ر­­ود.آنچه مهم است علَت­ها و چرایی پدیدآمدن تعارضات بین تمدن هاست.آموزش و پرورش یا به عبارتی فرآیند تعلیم و تربیت، موضوعی است که بی تردید نقشی اثر گذار بر شکل گیری روحیات و شخصیت افراد جامعه و تحکیم صلح دارد که به راستی به آن، کمتر توجه شده است. این مقالۀ پژوهشی، سعی در بررسی ابعاد آموزش و پرورش در جهت ایجاد صلحی پایدار دارد. روش پژوهش، توصیفی و تجزیه و تحلیل  و تفسیر اسناد مکتوب می­باشد و در آن به این نتیجه رسیده است­ که این آرمان و فضیلت  پس از به شکوفایی رساندن استعدادهای ابنای بشر، محقق می­شود و همچنین در پایان با تعریف یک نگاه جدید بر تأثیر آموزش صلح، پیشنهادهایی را در این خصوص ارائه می دهد؛ زیرا آموزش صلح و زندگی مسالمت آمیز توسط آموزش و پرورش، نقشی حیاتی در تکوین و رشد فرآیند صلح جهانی دارد.
شایان ذکر است در مسیر این مقاله، آموزش و پرورش به مفهوم تعلیم و تربیت در تمامی سطوح از پیش دبستانی تا دانشگاه است و محدود به ساختار سازمان آموزش و پرورش نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analytical Study of the Role of Education in Consolidating Sustainable Peace

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Eshaghian
  • Mohammad Ghasemi Siani
  • Nasser Jan Nesari
چکیده [English]

Warfare has long been one of the most influential elements of identity and culture, which is undoubtedly one of the most important challenges for contemporary societies' lives. And, in other words, the process of education is a subject that has undoubtedly played a role in shaping the morale and personality of the community and in consolidating peace, which has been neglected. This research paper attempts to examine dimensions Education is for sustainable peace. The research method is descriptive, analyzing and interpreting the written documents, and has concluded that this ideal and virtue will be realized after the flourishing of human potentials and at the end by defining a A New Look at the Impact of Peace Education offers suggestions because peace education and peaceful living by education play a vital role in the development and growth of the global peace process.
It is worth noting in the course of this article that the term education refers to the concept of education at all levels of preschool to university and is not limited to the structure of the education organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peace
  • War
  • Education
  • Peace Education
احمدی،امینه،دانش ثانی،زهرا؛ تأثیر جو اجتماعی در شکل گیری ارتباطات دانش آموزان دوره متوسطه دبیرستان های منطقه 15 شهر تهران، فصلنامه اندیشه های تازه علوم تربیتی، سال ششم، شماره ی دوم،بهار 1390 28-11 : (1390)
 براتعلی پور،مهدی؛ صلح پایدار و عدالت جهانی، فصلنامه سیاست جهانی،بهار 1394،دوره 4،شماره 1، 63-39: (1394)
تیغ­بخش،سمیرا،سعادتمند،زهره؛کشتی آرای،نرگس؛طراحی برنامه درسی مبتنی بر آموزش صلح در دوره ابتدایی ، یک مطالعه کیفی ، فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم ، شماره 4 ، زمستان 1396، 239-269: (1396)
 شهرام نیا،امیر مسعود،نظیفی نائینی ،نازنین،تأثیر جهانی شدن بر دیپلماسی فرهنگی، فصلنامه راهبرد فرهنگ، شماره بیست و چهارم، زمستان 1392، 161-141: (1392)
 شهرام­نیا، سید امیر مسعود ؛ جهانی شدن،دموکراسی و جنبش های دموکراتیک در ایران،مجله جامعه شناسی ایران، دوره 14، شماره 3، پاییز 1392، 89-52 : (1392)
طاهایی،سید جواد ؛ درآمدی بر نقد نظریه مدرن، فصلنامه راهبرد، دوره 23،شماره 70،بهار 1393، 233-211 : (1393)
 فتحی واجارگاه ،کوروش، فصلنامه پژوهش های علوم انسانی،بررسی جایگاه کتب درسی در دوره ابتدایی  ،شماره  38(2) ،تابستان 1388، 48-25: (1382)
فلاح نودهی،معصومه؛ بررسی مؤلفه های آموزش صلح یونسکو در اسناد و مدارک جمهوری اسلامی ایران(1383-1385):سند چشم انداز بیست ساله ی نظام جمهوری اسلامی ایران، اهداف کلی اموزش و پرورش ایران ، اهداف دوره متوسطه. فصلنامه دانشور رفتار ، دوره 16 شماره 36، 65-55: (1388)
 کردعلیوند،پرنیان،ملک فر،زهرا،مختاری کیا، فاطمه ، رومانی، سعید. تحلیل محتوای کتب تاریخ ابتدایی بر اساس تکنیک های ویلیام رومی، مک لافلین و مفهوم صلح، مجله دستاورد های نوین مطالعات علوم انسانی، سال اول، شماره 5 ، مهر 1397، 64-47: (1397)
کشاورز،یوسف؛جهانی شدن و ضرورت اموزش شهروندی جهانی ،  فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی ، دوره 3، شماره 6، بهار 1391، 11-1: (1391)
 مرزوقی،رحمت االه،محمدی،مهدی،شمشیری،بابک،دادگر، همایون؛ تدوین برنامه درسی صلح محور در آموزش عالی: مطالعه کیفی ،دوماًهنامه علمی راهبر های آموزش در علوم پزشکی، شماره 10(5) ، آذر و دی 1396، 396-384 : (1396)
مصفا،نسرین؛ تحکیم صلح سازمان ملل متحد؛چالش های پیش رو، فصلنامه سیاست، زمستان 1388، دوره 39،شماره 4، 285-271: (1388)
مطلق،معصومه، جعفری گلنسایی،ندا؛ بررسی پدیده جهانی شدن در عرصه آموزش و پرورش در عصر اطلاعات، فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن، ، سال اول، پیش شماره اول ، زمستان 1389 ، 15-1: (1389)
میچل ال.استیونز ،مترجم میرانی ، نشریه برگ فرهنگ، شماره 21، بهار و تابستان 1389، 49-36 : (1389)
 میرحسینی،زهره؛ترقی خواه دیلمقانی؛ بررسی مفهوم فرهنگ و جایگاه مفهوم صلح در کتاب های کودکان در ایران در سالهای 70-85 ؛ فصلنامه ی دانش شناسی ، سال دوم ، شماره (5) تابستان 1388، 93-81: (1388)
نورمحمدی،مرتضی،، نقش آموزش و دانشگاه ها در صلح سازی و مدیریت منازعات منطقه ای: مطالعه موردی خاورمیانه ، فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل ، دوره ی 1 ، شماره 23، 205-181: (1396)
 نوع پرست،زهرا؛ دموکراسی ، عدالت و صلح، فصلنامه علوم سیاسی، دوره - ،شماره 9،زمستان 1388، 26-5: (1388)
 هاشمی، سهیلا، تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی بر اساس مؤلفه آموزش صلح، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره 15، زمستان 1388 ، 104-83 : (1388)
Boutros– Ghali (1992), An Agenda for Peace. Preventing diplomacy, peacemaking and peace-keeping, report of the secretary-general pursuant to the statement adopted by the summit meeting of the security council on 31 january  1992.
Bryans,M peace education, in , journal of peace and security ,1(4) : (1996)
Bar-on, D.,& Adwan , S.(2006) Shared History Project: A PRIME Example of Peace-Building Under Fire international Journal of Politics, Culture, and Society March 2004, Volume 17, Issue 3, pp 513–521 : (2004)
Harris,Ian M .the goals of peace education , a journal of social justice ,volume 2,issue 2,4-7 : (1990)
Kofi a. Annan, (2005), in larger Freedom, toward development, security and Human Rights for all, New York: United Nations.
Kreidler,W.J. Creative conflict resolution. New York: scot foresman publishing company, (1984).
Reardon B.   1999Peace Education: A Review and Projection. Peace Education Reports No. 17,1-50, 1999-Aug  ,
Schmidt ,F. and Friedman ,A. peacemaking skills for little kids. Miami: Abrams peace education foundation,: (1998)
Sunds S. 1993. Education for peace and International Understanding, Paper from
Omep International Seminar , Moscow ,Russia p:1 (1993)
https://www.peace-ed-campaign.org/educating-for-peace/