آزادی بیان و نقش آن در گسترش صلح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

افزایش احتیاجات ونیازهای انسان­ها، مقتضی تعارض منافع در جوامع بشری است. با این حال، حسب ویزگی مدنی­الطبع­ انسان وتجربیات زندگی بشری، انسان­ها به خوبی دریافته­اند که رفع نیازهای مادی ومعنوی جز در سایۀ هم­زیستی مسالمت­آمیز بشر، تحقق نمی­یابد. لذا اصطلاح (هم­زیستی مسالمت­آمیز)  وارد ادبیات سیاسی وحقوقی گردید وکم کم ، به­عنوان یک ارزش ، نمود وجلوه یافت. قانون­گذاران در برابر شهروندان، متعهد به  تضمین ارزش­های انسانی وبرقراری انتظام  اجتماعی هستند. این مهم جز با دوروی­کرد حق انگاری جلوه­های هم­زیستی مسالمت­آمیز مانند حق آزادی بیان وبرقراری فرهنگ صلح، امکان پذیر نمی­باشد
فرهنگ صلح، رهیافتی نسبت به حیات انسانی است که به دنبال تبدیل ریشه های فرهنگی خشونت به  فرهنگ گفتگوی مسالمت­آمیز است که درآن، احترام به یکدیگر و انصاف بر روابط اجتماعی، حاکم است وحق آزادی بیان نیز یکی از حقوق مدنی شهروندان است که بر تبادل آزاد پیام­ها ومفاهیم سازنده درجهت تضمین همزیستی مسالمت­آمیز، تأکید دارد.
در این جستار بدواً درخصوص مفهوم و قلمرو هم­زیستی مسالمت­آمیز ، سخن به میان می­آید و سپس مفهوم و تأثیر وتأثّر دو مفهوم فرهنگ صلح وآزادی بیان بر هم­زیستی مسالمت­آمیز ، بررسی خواهد شد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Freedom of expression and its role in spreading peace

نویسندگان [English]

  • Kosar Tebanian
  • Hyder Abad Bakhkandi
چکیده [English]

Increasing the needs of human beings is a matter of conflict of interest in human societies. However, in the light of the civilization of human history and the experiences of human life, human beings have realized well that the fulfillment of material and logical needs cannot be achieved except in the context of peaceful human coexistence. Thus, the term (peaceful coexistence) entered political and legal literature and was rarely expressed as a value. Lawmakers are committed to guaranteeing human values ​​and upholding social order before citizens. This is not possible except with the rightful interpretation of peaceful coexistence effects such as the right to freedom of expression and the pursuit of a culture of peace.
The culture of peace is an approach to human life that seeks to transform the cultural roots of violence into a culture of peaceful dialogue in which respect for one another and equality in social relations prevail, and the right to freedom of expression is one of the civil rights of citizens to free exchange. Constructive messages and understandings emphasize ensuring a peaceful coexistence.
This essay first discusses the concept and realm of peaceful coexistence, and then explores the concept and impact of two concepts of peace culture and freedom of expression on peaceful coexistence.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peace
  • Peaceful Coexistence
  • Freedom of Expression
  • Violence
  • Peace Culture
  • Talk Culture
 بریسک، آلیسون (1390)، "حقوق بشر و ناامنی"، در: بررسی تطبیقی امنیت ملی و حقوق بشر در جوامع مختلف، ویراستاران: آلیسون بریسک و گیرشون شافیر، ترجمه عسگر قهرمان‌پوربناب، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 جاوید، محمدجاوید (1388)، "عدالت طبیعی بنیانی برای صلح جهانی: از قوانین طبیعی تا امنیت همگانی"، بولتن مرکز مطالعات علمی بین‌المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال هشتم، شماره 1
حسین‌خانی، الهام (1389)، "فرهنگ صلح عادلانه و نظام سیاسی و بین‌المللی در: حق بر صلح عادلانه"، به اهتمام نادر ساعد، تهران: انتشارات مجمع جهانی صلح اسلامی، چاپ اول
 دوئرتی، جیمز و رابرت فالتزگراف (1383)، "نظریه‌های متعارض در روابط بین‌الملل"، ترجمه وحید بزرگی و علیرضا طیب، تهران: انتشارات قومس
ساعد، محمدجعفر (1389)، "وجاهت منزلت انسانی در گستره حق بر صلح"، فصلنامه صلح عادلانه (مجمع جهانی صلح اسلامی)، سال اول، شماره 2
 ساعد، نادر«الف» (1389)، "صورت‌بندی تروریسم در نگاه حقوقی: دستاویزها و چشم‌اندازه" در: تروریسم و حقوق بشر، زیر نظر نادر ساعد، تهران: انتشارات دادگستر به سفارش برنامه عمران سازمان ملل متحد و کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی.
 «ب» (، "چارچوب گفتمانی صلح و ابهامات رهیافت حقوقی"، در: حق بر صلح عادلانه، به اهتمام نادر ساعد، تهران: انتشارات مجمع جهانی صلح اسلامی، چاپ اول1389، )
 «ج» (1389)، "گفتمان صلح عادلانه: مبنا و معنا"، در: حق بر صلح عادلانه، به اهتمام نادر ساعد، تهران: انتشارات مجمع جهانی صلح اسلامی، چاپ اول
 ساعد  ، نادر  ("تروریسم و نظام حقوقی ناظر بر حمایت از صلح و حقوق بشر"، در: تروریسم و مقابله با آن، به اهتمام عباسعلی کدخدایی و تهران: انتشارات مجمع جهانی صلح اسلامی به سفارش کنفراس بین‌المللی ائتلاف جهانی علیه تروریسم برای صلح عادلانه، 1390)
 "همزیستی جهانی و رویکرد آینده اندیشانه به جنگ و صلح"، در: تروریسم و مقابله با آن، به اهتمام عباسعلی کدخدایی و نادر ساعد، تهران: انتشارات مجمع جهانی صلح اسلامی به سفارش کنفراس بین‌المللی ائتلاف جهانی علیه تروریسم برای صلح عادلانه(1390
 سلیمی، اسماعیل ،مقاله ی آزادی از دیدگاه شهید مطهری-مجله ی  اندیشه حوزه ،مهروآبان 1385،شماره2
  شریفی طرازکوهی، حسین (1389)، "ائتلاف برای صلح؛ زمینه حاکمیت حقوق بین‌الملل"، فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال دوازدهم، شماره 31
 ضیایی ‌بیگدلی، محمدرضا (1387)، "جهانی شدن حقوق بین‌الملل؛ چالش قرن بیست و یکم"، مجموعه مقالات همایش جهانی شدن حقوق و چالش‌های آن، گردآوری و تهیه و تنظیم: غلامرضا خواجی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
  عاطف الزین، سمّح، مجمع البیان الحدیث،تفسیر مفردات الالفاظ القرآن الکریم،الطبعه الثانیه، دارالکتب اللبنانی،بیروت،لبنان، ،104ه.1984
 عامری، داوود«الف» (1389)، "حق بر مطالبه صلح عادلانه"، در: حق بر صلح عادلانه، به اهتمام نادر ساعد، تهران: انتشارات مجمع جهانی صلح اسلامی
 (1389)، "صلح عادلانه و پارادوکس رفتاری غرب در مواجهه با اسلام و حقوق مسلمانان"، در: تروریسم و نقض حقوق مسلمانان، به اهتمام نادر ساعد، تهران: انتشارات مجمع جهانی صلح اسلامی، چاپ اول
 عزیزی، ستار (1390)، "تروریسم و نهضت‌های آزادی بخش: مرزشناسی حقوقی"، در: تروریسم و مقابله با آن، به اهتمام عباسعلی کدخدایی و نادر ساعد، تهران: انتشارات مجمع جهانی صلح اسلامی به سفارش کنفراس بین‌المللی ائتلاف جهانی علیه تروریسم برای صلح عادلانه
 فلسفی، هدایت‌الله (1390)، "صلح جاویدان و حکومت قانون"، تهران: نشر فرهنگ نو
 قاری سید فاطمی، سید محمد ، حقوق بشر در جهان معاصر(دفتر دوم)، تهران،شهر دانش،1388
  قراجورلو، رزا،  حق آزادی بیان در نظام بین المللی و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: 54  .48مجله وکالت،
 قربانی، ارسلان و رضا سیمبر (1388)، "صلح و حقوق بشر: فرصت‌ها و چالش‌ها"، فصلنامه مطالعات بین‌المللی (انجمن ایرانی روابط بین‌الملل)، سال ششم، شماره 3
  قماشی، سعید (1390)، "کرامت انسانی راهبرد نوین در سیاست جنایی"، فصلنامه آموزه‌های حقوق کیفری (دانشگاه علوم اسلامی رضوی)، دوره جدید، شماره 1
 کاتوزیان،  ناصر ،  مقدمه علم حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1385 
 کدخدایی، عباسعلی (1389)، "صلح بین‌المللی و امنیت: چالش‌ها و تهدیدها"، فصلنامه صلح عادلانه (مجمع جهانی صلح اسلامی)، سال اول، شماره 4 و 5
کدخدایی، عباسعلی و نادر ساعد (1390)، "مقابله با تروریسم و راهبرد سازمان کشورهای اسلامی در پرتو کنوانسیون 1999"، در: تروریسم و مقابله با آن، به اهتمام عباسعلی کدخدایی و نادر ساعد، تهران: انتشارات مجمع جهانی صلح اسلامی به سفارش کنفراس بین‌المللی ائتلاف جهانی علیه تروریسم برای صلح عادلانه
  گایا، جورجیو (1389)، "مبارزه با تروریسم: حقوق توسل به زور، حقوق درگیری‌های مسلحانه با نگاهی به افغانستان"، ترجمه پروانه تیلا، در: تروریسم و حقوق بشر، زیر نظر نادر ساعد، تهران: انتشارات دادگستر به سفارش برنامه عمران سازمان ملل متحد و کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی.
  مکارم شیرازی، ناصر ،تفسیر نمونه،جلد 23،چاپ سیزدهم، تهران،1375
منصوری، سیروس و همکاران (1389)، "عدالت اقتصادی و صلح جهانی نگاه اسلام"، در: حق بر صلح عادلانه، به اهتمام نادر ساعد، تهران: انتشارات مجمع جهانی صلح اسلامی
 مولایی، یوسف (1381)، "حق توسعه و جهان‌شمولی حقوق بشر"، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 56
هرتزوگ، رومان (1380)،" آشتی تمدن‌ها راهبردی برای صلح جهانی در قرن بیست و یکم"، ترجمه هرمز همایون‌پور، تهران: نشر و پژوهش فرزان روز.
 
Brown, Chris et al., (eds.)(2007) International Relations in political Thought, Cambridge: Cambridge University Press##
Dudouet,Véronique and Beatrix Schmelzle (eds.)(2010) Human Rights and Conflict Transformation: The Challenges of Just Peace, Berghof Handbook Dialogue Series 9, published by Berghof Conflict Research (BCR), http://www.berghof-handbook.net
Zakzouk, IM.(2004)On Philosophy, Culture and Peace in Islam, shrokintl Bookshop##
Counter-Terrorism Strategies, Human Rights and International Law: Meeting the Challenges, Final Report Poelgeest Seminar, 17 April 2007, p. 2, http://media.leidenuiv.nl/legacey/ Final% 20 Report 20% Counter 20% Terrorism 20% Seminar.pdf.##
http://www.mehrnews.com/fa/nesdetail.aspx?NewsID=850200##