اخلاق فطری از دیدگاه علامه طباطبایی و نقش آن در صلح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران، دانشکده الهیات

2 دانشیار و عضو هیآت علمی دانشگاه مازندران

چکیده

در طول تاریخ، نقاط مختلف عالم به‌واسطه اختلاف‌های متعددی اعم از دینی و غیردینی محل جنگ و خشونت بوده و هست. محققان در حوزه‌های مختلف، مسئله خشونت، جنگ و مفاهیم مرتبط به آن، مانند صلح و امنیت را موردمطالعه قرار می‌دهند. یکی از مسائل اساسی در حوزه صلح این است که صلح بر چه سنگ بنایی باید استوار باشد تا شامل همه انسان‌ها در همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها باشد. قرآن کریم فطرت را ساختمان وجودی تغییرناپذیر و عام همه انسان‌ها معرفی می‌کند. در پژوهش حاضر تلاش می‌شود دیدگاه علامه طباطبایی مورد تحلیل و تبیین قرار داده شود. با روش توصیفی – تحلیلی از طریق مراجعه به آثار ایشان به تفسیر مفهوم فطرت، ارائه می‌گردد. ایشان همچنین در اخلاق به ثابت بودن و فرا مکانی و فرازمانی بودن اصول اخلاقی مانند عفت، شجاعت، عدالت و ظلم بر اساس فطرت اعتقاددارند. با نظر به این دیدگاه علامه، می‌توان با تکیه‌بر اخلاق همگانی مبتنی بر فطرت انسانی به راهکاریی برای صلح همگانی، دست‌یافت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Indigenous Ethics from Allameh Tabataba'i's Viewpoint and Its Role in Peace

نویسندگان [English]

  • Mena Delavary 1
  • Ramadan Mahdavi Azad Bani 2
1 M.Sc., University of Mazandaran, Faculty of Theology
2 Associate Professor and Faculty Member of Mazandaran University
چکیده [English]

Throughout history, different parts of the world have been and continue to be the sites of war and violence through numerous religious and non-religious divisions. Researchers in various fields are studying the issue of violence, war and related concepts such as peace and security. One of the fundamental issues in the field of peace is what is the cornerstone of peace that must be found to include all human beings at all times and places. The Holy Qur'an describes nature as the immutable and universal being of all human beings. The present study attempts to analyze and explain Allameh Tabatabai's perspective. The descriptive-analytical method provides an interpretation of the concept of nature by referring to his works. They also believe in ethics to be consistent and transcendent and to transcend moral principles such as chastity, courage, justice and cruelty based on nature. From this point of view, Allameh can be found a solution to universal peace by relying on universal ethics based on human nature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peace
  • Ethics
  • Nature
  • Allameh Tabataba'i's Viewpoint
۱-ابوعبدالله بن حسین بن ابراهیم بن احمد معروف به ادیب نطنزی. دستوراللغه. ترجمه و تصحیح: اردلان جوان (۱۳۸۴). تهران: آستان قدس رضوی شرکت به نشر.
۲-امید، مسعود (۱۳۸۱)، درآمدی بر فلسفه اخلاق از دیدگاه متفکران مسلمان معاصر ایران. تبریز: موسسه تحقیقاتی علوم اسلامی انسانی دانشگاه تبریز.
۳-افرام البستانی، فؤاد. فرهنگ المعجم الوسیط. ترجمه: محمد بندر ریگی (۱۳۸۲). تهران: انتشارات اسلامی.
۴-بوتول، گاستون. جامعه‌شناسی صلح. ترجمه: هوشنگ خجسته (۱۳۷۱). تهران: شیفته.
۵-جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۹) انسان از آغاز تا انجام. قم: اسرا.
۶-دباغ، سروش (۱۳۸۷) امر اخلاقی، امر متعالی. تهران: پارسه
۷-دهخدا، علی‌اکبر (۱۳۷۷)، فرهنگ لغت مجلدات ۱ و ۱۰. تهران: دانشگاه تهران.
۸-رمضانی گیلانی، رضا (۱۳۸۷). آرای اخلاقی علامه طباطبایی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
۹-سجادی، سید جعفر (۱۳۶۲). فرهنگ معارف اسلامی جلد ۲، تهران: شرکت مؤلفان و مترجمان.
۱۰-طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان جلد ۳۹. ترجمه: سید محمدباقر موسوی همدانی (۱۳۶۲). تهران: کانون انتشارات محمدی.
۱۱-طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان جلد ۳۱. ترجمه: سید محمدباقر موسوی همدانی (۱۳۵۷). تهران: کانون انتشارات محمدی.
۱۲ -............... تفسیر المیزان جلد ۲۰. ترجمه: محمدجواد حجتی (۱۳۴۹). تهران: کانون انتشارات محمدی.
 ۱۳-...........، تفسیر المیزان جلد ۳. ترجمه: محمدتقی مصباح یزدی (۱۳۴۶). قم: حکمت.
۱۴-............. تفسیر المیزان جلد ۲. ترجمه: ناصرمکارم شیرازی (۱۳۳۸). قم: دارالعلم.
۱۵ -............. نهایه الحکمه جلد ۱. ترجمه و شرح: علی شیروانی (۱۳۹۰). قم: بوستان کتاب.
۱۶-...........، نهایه الحکمه جلد ۲. ترجمه و شرح: علی شیروانی (۱۳۹۲) قم: بوستان کتاب.
۱۷-عالمی، سید محمد (۱۳۸۹). رابطه دین و اخلاق. بوستان کتاب. قم: ۱۳۸۹.
۱۸-قرشی، سید علی‌اکبر (۱۳۷۲). قاموس قرآن جلد ۵ (چاپ یازدهم). تهران: دارالکتب اسلامی.
۱۹-محمدتقی، قزلسفلی، (۱۳۹۶)، صلح پایدار در جهان متکثر. علوم سیاسی. شماره ۷۸.
۲۰-ملکیان، مصطفی (۱۳۸۰). راهی به رهایی. تهران: نگاه معاصر.
۲۱-یثربی، سید یحیی (۱۳۸۳). عیار نقد ۲. قم: بوستان کتاب.