اهداف و چشم انداز

نشریه صلح و عقلانیت آماده دریافت مقالات پژوهشگران در حوزه های موضوعی زیر می باشد:

صلح - فلسفه- جنگ - عقلانیت - عدالت - سیاست - آموزش و پژوهش - جامعه - سازمان های بین المللی - سازمان های مردم نهاد - حقوق بشر