اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عابدین سیاحت اسفندیاری

دکتری، گروه فقه و حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

siyahaticpcr.com

سردبیر

علی شیرخانی

دانشیار، گروه علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

shirkhaniqom-iau.ac.ir
0000-0003-2997-3116

اعضای هیات تحریریه بین المللی

سید عبدالقیوم سجادی

مطالعات سیاسی استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه خاتم النبیین، کابل، افغانستان.

abdolqaiumyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

داوود کیانی

دانشیار، گروه علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

kiany74yahoo.com

محمدجعفر امیر محلاتی

-

peace.rationalityicpcr.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

یوسفی

آلمان

peace.rationalityicpcr.com

ویکتور

-

peace2.rationalityicpcr.com

اعضای هیات تحریریه

علی شیرخانی

دانشیار، گروه علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

shirkhaniqom-iau.ac.ir

عابدین سیاحت اسفندیاری

دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم،دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

siyahaticpcr.com